Dachuan Shi

I am a final year master's student at Tsinghua University, advised by Prof. Chun Yuan. I received my bachelor's degree in CS from the same university, advised by Prof. Linmin Tao.

Email  /  Github  /  Google Scholar

profile photo
Research
CrossGET: Cross-Guided Ensemble of Tokens for Accelerating Vision-Language Transformers
Dachuan Shi, Chaofan Tao, Anyi Rao, Zhendong Yang, Chun Yuan, Jiaqi Wang
In ICML, 2024
[Paper] [ArXiv] [Code]
UPop: Unified and Progressive Pruning for Compressing Vision-Language Transformers
Dachuan Shi, Chaofan Tao, Ying Jin, Zhendong Yang, Chun Yuan, Jiaqi Wang
In ICML, 2023
[Paper] [ArXiv] [Code] [Website] [Blog] [博客]
Heuristic Dropout: An Efficient Regularization Method for Medical Image Segmentation Models
Dachuan Shi, Ruiyang Liu, Linmi Tao, Chun Yuan
In ICASSP, 2022
[Paper] [Code]
Multi-Encoder Parse-Decoder Network for Sequential Medical Image Segmentation
Dachuan Shi, Ruiyang Liu, Linmi Tao, Zuoxiang He, Li Huo
In ICIP, 2021
[Paper] [Code]
Supervised Fine-tuning in turn Improves Visual Foundation Models
Xiaohu Jiang, Yixiao Ge, Yuying Ge, Dachuan Shi, Chun Yuan, Ying Shan
In ArXiv, 2024
[Paper] [ArXiv] [Code]
Masked Generative Distillation
Zhendong Yang, Zhe Li, Mingqi Shao, Dachuan Shi, Zehuan Yuan, Chun Yuan
In ECCV, 2022
[Paper] [ArXiv] [Code]
PTeacher: a ComputerAided Personalized Pronunciation Training System with Exaggerated Audio-Visual Corrective Feedback
Yaohua Bu, Tianyi Ma, Weijun Li, Hang Zhou, Jia Jia, Shengqi Chen, Kaiyuan Xu, Dachuan Shi, Haozhe Wu, Zhihan Yang, Kun Li, Zhiyong Wu, Yuanchun Shi, Xiaobo Lu, Ziwei Liu
In CHI, 2021
[Paper] [ArXiv]

Honors
  • Tsinghua Comprehensive Excellence Scholarship, 2022
  • Tsinghua Outstanding Bachelor Thesis, 2021
Services
Reviewer of ICML 2024, ICLR 2024, NeurIPS 2023, CVPR 2024, and ECCV 2024.

Modified from Jon Barron's.